--> No. 12

Groei en Bloei

Periode 2004 / Project Groei en Bloei / Opdrachtgever Geest en Grond / Locatie Duin- en bollenstreek / Met Lofvers | van Bergen | Kolpa architecten


Prijs­vraag Geest en Grond het ge­wenste land­schap - fi­na­list.

Groei­en en Bloei­en is een ont­wik­ke­lings­stra­te­gie voor de he­den­daag­se bol­len­be­drij­vig­heid in het cul­tuur­his­to­rische land­schap van de Duin- en Bol­len­streek. De re­pre­sen­ta­tie­ve tak van de bol­len­be­drij­ven, ge­re­la­teerd aan ver­koop en toe­ris­me, ves­ti­gen zich als trot­se fa­mi­lie ho­mesteads aan Bol­len Bou­le­vards. De nieu­we Bol­len­schu­ren staan ver­spreid in het pro­duc­tie­land­schap en ver­e­ni­gen al­ou­de be­waar­tech­nie­ken met mo­der­ne ef­fi­ciënte teelt- en ver­wer­kings­prin­ci­pes in een streek­ei­gen ty­po­lo­gie. Groei­en en Bloei­en vormt een nieu­we ba­lans tus­sen het open cul­tuur­land­schap, de he­den­daag­se eco­no­mie van bol­len­teelt en het toe­ris­me.

 

+ Related Projects