--> No. 05

InfraEcologie

Periode 1999–2003 / Project InfraEcologie / Locatie Nederland / Met Catalogtree, Duzan Doepel, Jago van Bergen


In­fra Eco­lo­gie is een on­der­zoek naar de hin­der­zo­nes van in­fra­struc­tuur en hun re­la­tie met land­schap en ge­bouw.

In­fra Eco­lo­gie 

De in­fra­struc­tuur be­slaat 3% van de Ne­der­land­se bo­demop­per­vlak. Ech­ter re­gel­ge­ving ten aan­zien van hin­der van in­fra­struc­tuur als ge­luid, emis­sies en tril­lin­gen ver­groot de­ze in­vloeds­sfeer met een fac­tor 10. 30% van Ne­der­land is daar­door slechts be­perkt bruik­baar en kent een se­lec­tief aan­tal func­ties. Doel van het on­der­zoek is om het ge­hin­der­de op­per­vlak toe­gan­ke­lijk te ma­ken voor el­ke func­tie. Een In­fra Eco­lo­gie zet de ver­schil­len­de vor­men van hin­der om in scho­ne om­ge­vin­gen door mid­del van een pro­ces van sprei­ding, con­cen­tra­tie en ab­sorp­tie door pro­duc­tie­ge­was­sen of pro­duc­tie­land­schap­pen. Wo­nen, wer­ken en re­cre­a­tie pro­fi­te­ren di­rect van de vrij­ge­ko­men ener­gie, de ge­was­sen én de op­ti­ma­le be­reik­baar­heid van de lo­ca­tie. 

 

BP Kool­zaad 

In BP-Kool­zaad, een net­werk van pomp­sta­ti­ons langs au­to­we­gen, ne­men ener­gie­ge­was­sen de over­vloe­di­ge uit­stoot van kool­di­oxi­de op. Kool­zaad, al­gen, bie­ten en wil­gen le­veren ver­vol­gens vol­doen­de brand­stof voor het Ne­der­land­se weg­ver­keer. De ben­zi­ne­pom­pen ka­rak­te­ri­se­ren een nieuw agra­risch land­schap.

 

Kas­Kan­toor 

Op ste­de­lij­ke lo­ca­ties staat het Kas-Kan­toor, een com­bi­na­tie van een kas­sen en kan­to­ren. In dit mo­del wor­den al­le emis­sies van het weg­ver­keer ge­fil­terd en aan­ge­wend ten gun­ste van de plan­ten­teelt. Kool­mo­noxi­de ver­rijkt de grond, klei­ne stof­deel­tjes rei­ni­gen het wa­ter, ter­wijl de koe­ling van het ge­bouw ge­schiedt door de ab­sorp­tie van zwa­vel­di­oxi­de. De kas func­ti­o­neert als ge­luids­scherm tus­sen snel­weg en kan­toor en zorgt voor een schoon, groen en pro­duc­tief werk­kli­maat.

 

Golf­Cir­cuit

Het Golf-Cir­cuit be­vindt zich bij de sa­men­komst van wa­ter­weg en spoor­baan. De tril­lin­gen van bin­nen­vaart­sche­pen en pas­se­ren­de trei­nen wek­ken gol­ven op die op hun beurt door een ge­ne­ra­tor wor­den om­ge­zet in ener­gie. Hier­mee kun­nen de drij­ven­de wo­nin­gen van stroom wor­den voor­zien. Met het wis­se­len­de de­biet van de ri­vier va­ri­eert de wo­ning­dicht­heid tus­sen de win­ter en de zo­mer.

 

SpaS­par 

De mo­tel­ke­ten Spa-Spar ligt op krui­sin­gen van wa­ter- en au­to­we­gen. Ver­vuild wa­ter wordt in een koe­pel ge­rei­nigd door ozon. Die ont­staat on­der in­vloed van zon­in­stra­ling uit de re­ac­tie van spar­ren­geur met stik­stof­oxi­de uit uit­laat­gas­sen. Het scho­ne wa­ter stroomt langs het mo­tel via spa­ba­den te­rug naar de ri­vier door een rots­ach­tig naald­woud.

30% van Ne­der­land ligt in de hin­der­zo­nes van in­fra­struc­tuur. Ge­luid, emis­sies en tril­lin­gen wor­den op­ge­no­men in een In­fra Eco­lo­gie en ver­werkt tot nieu­we pro­duc­ten voor woon-, werk- en re­cre­a­tie- func­ties. In­fra Eco­lo­gie ver­bindt func­ties, in­fra­struc­tuur en land­schap­pen. Be­per­king van mo­bi­li­teit van­we­ge hin­der is hier­mee over­bo­dig ge­wor­den.

 

 

In­fraE­co­lo­gie was ge­no­mi­neerd voor de Ar­chiprix 2000 en werd  on­der­schei­den met de In­no­va­ti­on Award 1A­BR.

 

 

 

AWARD

True in­no­va­ti­on, born of in­spi­ra­ti­on, has the ca­pa­ci­ty to to­tal­ly chan­ge per­cep­ti­on. This pro­po­si­ti­on en­vi­s­a­ges pol­lu­ti­on as the en­gi­ne of a sustai­na­ble fu­el cy­cle. Ra­pes­eed, bee­t­root and pol­lu­ted wa­ter all feed in­to eco­lo­gi­cal gas sta­ti­ons and lei­su­re re­sorts at the road si­de fee­ding off car ex­hausts and the sur­roun­ding coun­try­si­de. The re­sult gi­ves new pur­po­se to our agri­cul­tu­re and re­ver­ses the en­vi­ron­men­tal ne­ga­ti­vi­ty as­so­ci­a­ted with trans­port.
 

 

+ Related Projects