--> No. 44

tHUIS

Periode 2008 ongoing / Project tHUIS / Opdrachtgever Collectief Particulier Opdrachtgeverschap / Locatie Rotterdam


De am­bi­tie van het COP is het toe­voe­gen van een meer­waar­de aan de be­staan­de stad door ei­gen ex­per­ti­se, hob­bies en in­te­res­ses een con­cre­te plek te ge­ven in een mul­ti-func­ti­o­neel woon­ge­bouw. De meer­waar­de van het pro­ject ligt be­slo­ten in het de­len van  ge­meen­schap­pe­lij­ke voor­zie­nin­gen als tuin, speel­voor­zie­nin­gen, sa­lon et ce­te­ra die ook pu­bliek toe­gan­ke­lijk kun­nen zijn. Ge­dacht wordt aan een ‘buurt­sa­lon’ waar ge­kookt kan wor­den met Stads­Tuin­bouw pro­duc­ten.

 

+ Related Projects