--> No. 36

Australia

Periode 2007 / Project Australia / Opdrachtgever CBK-Utrecht / Locatie New South Wales / Met Annelou Evelein, Bob Negryn, Ester van de Wiel, Gosia Siekanko, Ida van der Lee


The Uni­ver­si­ty of NSW re­search unit ILI­RI in­vi­tes a group of Dut­ch ar­chi­tects and ar­tists to at­tend the ILI­RI sym­po­si­um at Fow­lers Gap, Au­stra­lia in Sep­tem­ber 2007. The Au­stra­li­an ex­chan­ge has as its fo­cus sustai­na­bi­li­ty in the de­sert and the is­sue of glo­bal war­ming and the im­pact this has on cur­rent and fu­tu­re wa­ter ma­na­ge­ment.

Op uit­no­di­ging van de on­der­zoeks­groep ILI­RI (Ima­ging the Land In­ter­na­ti­o­nal Re­search In­sti­tu­te) van het Col­le­ge of Fi­ne Arts van de Uni­ver­si­ty of New Sou­th Wa­les (Syd­ney) nam een groep Ne­der­land­se kun­ste­naars, ont­wer­pers en ar­chi­tec­ten deel aan een stu­die­reis naar Au­stra­lië.

 

Het pro­gram­ma be­stond uit een be­zoek aan Syd­ney en mijn­stad Bro­ken Hill en field­trips van­uit Fow­lers Gap. In dit Re­search Sta­ti­on werd ook het drie­daags sym­po­si­um 'Re-Cog­ni­zing the Land' ge­hou­den. Een uit­wis­se­ling van ge­dach­ten en ideeen over een duur­za­me trans­for­ma­tie van het land­schap met on­der meer Pe­ter Stut­ch­bu­ry (ar­chi­tect), Paul Car­ter (land­schaps­ar­chi­tect en schrij­ver), Da­vid Cro­ft, Stu­art Hill (so­ci­aal eco­loog) en ve­le an­de­ren, waar­on­der ver­te­gen­woor­di­gers van Na­ti­o­nal Parks en Wild­li­fe en Abo­ri­gi­nal El­ders.

Op 14 sep­tem­ber pre­sen­teer­den de Ne­der­land­se deel­ne­mers hun be­vin­din­gen naar aan­lei­ding van de stu­die­reis en het sym­po­si­um in het Col­le­ge of Fi­ne Arts (CO­FA) in Syd­ney.

 

+ Related Projects