Next Level Ontwerpend Onderzoek


Ont­wer­pend on­der­zoek maakt steeds va­ker deel uit van het ont­werp­tra­ject. Een tra­ject dat zich meer en meer af­speelt in het veld in plaats van ach­ter het bu­reau. En mee­st­al met be­trok­ken­heid van veel par­tij­en. De ver­an­de­rin­gen in het ont­werp­pro­ces zor­gen er­voor dat ook het for­mu­le­ren van de vraag­stel­ling, de aan­pak en me­tho­die­ken en het ei­ge­naar­schap ver­an­de­ren. De­ze the­ma’s ko­men uit­ge­breid aan de or­de op de Next Le­vel­bij­een­komst op 10 no­vem­ber, ge­or­ga­ni­seerd door het Sti­mu­le­rings­fonds. De bij­een­komst vindt plaats op de ze­ven­de ver­die­ping van de Maas­si­lo aan de Maas­ha­ven in Rot­ter­dam.

Ziskov


Self-Organization in Urban Realm


Rot­ter­dam is a ci­ty in tran­si­ti­on. On­ce a stron­gly govern­men­tal-led and top-down plan­ned ci­ty, the mu­ni­ci­pa­li­ty and other ma­jor plan­ning in­sti­tu­ti­ons such as de­vel­o­pers and hou­sing coop­e­ra­ti­ons, are now loo­king for dif­fe­rent ways to achie­ve their am­bi­ti­ons in ci­ty re-de­vel­op­ment. Mo­re coop­e­ra­ti­on with ci­vic so­ci­e­ty and step-by-step de­vel­op­ment through non-govern­men­tal ini­ti­a­ti­ves is seen as the way for­ward. Me­an­w­hi­le, ci­vic ini­ti­a­ti­ves are emer­ging throug­hout the ci­ty and are still strug­gling to find their way through exis­ting, govern­men­tal-led plan­ning rou­ti­nes. This Mo­bi­le Track deals with the ques­ti­on how suc­ces­sful co-evo­lu­ti­on and ho­ri­zon­tal part­ner­ships bet­ween the­se two worlds can be achie­ved.